Pogoji poslovanja - Glasbena šola B.A.S.E.

Pogoji poslovanja

I. člen
Pouk inštrumenta poteka v 30, 45 ali 60 minut dolgih učnih enotah, enkrat tedensko. Pouk ostalih stranskih predmetov se vrši po vnaprej javljenem in dogovorjenem razporedu ter urniku.

II. člen
Pouk v paru poteka 45 minut. V primeru, da učenec ostane sam na pouku se izvaja ekvivalenten 30- minutni individualni pouk. Vpis na pouk v paru je možen le v primeru, da par zagotovi stranka oziroma učenec sam.

III. člen
Vpisnina se poravna ob vpisu in ni vračljiva.

IV. člen
Šolnina se poravna najkasneje v osmih dneh po prejetem računu vsaki mesec.

V. člen
Stranka lahko predhodno pisno ali po elektronski pošti argumentirano opraviči zakasnitev plačila največ dvakrat letno.

VI. člen
V kolikor stranka zamuja s plačilom šolnine dva meseca zapored, ima dokler ne poravna svojih obveznosti, onemogočeno obiskovati glasbeni pouk.

VII. člen
Ne priznavamo nadomeščanja za zamujene ali neupravičene učne ure. Ura se opraviči le ob predložitvi zdravniškega opravičila.

VIII. člen
Neupravičen in nejavljen izostanek od pouka se zaračuna kot polno opravljena učna ura. Vsako odsotnost od pouka mora učenec predhodno javiti vsaj tri dni pred uro svojemu mentorju. V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov, Glasbena šola B.A.S.E. v roku sedmih delovnih dni predlaga plan suplenc za odpadle učne ure. Predlaganemu planu se prilagodi učenec.

IX. člen
Štirikratni zaporedni neupravičeni in nejavljeni izostanek učenca s pouka je razlog, zaradi katerega lahko B.A.S.E. enostransko prekine sodelovanje.

X. člen
Sodelovanje med strankami sporazuma traja najmanj tri mesece, razen, če je z vodstvom šole individualno dogovorjeno drugače. Sporazum se lahko prekine predčasno, vendar le pisno (na naslov: Glasbena šola B.A.S.E., Slovenska ulica 21, 2000 Maribor) in na podlagi utemeljenih razlogov.

XI. člen
Če želi stranka predhodno prekiniti dogovor o izobraževanju, je to možno najprej po treh mesecih od začetka šolanja. Izpis je potrebno javiti vsaj trideset dni pred željenim datumom prekinitve v pisni obliki (na naslov: Glasbena šola B.A.S.E., Slovenska ulica 21, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti.

XII. člen
B.A.S.E. se zavezuje učencu izdati potrdilo o obiskovanju pouka, če izobraževanje traja najmanj 20 ur, ter spričevalo, če učenec pozitivno opravi preizkus znanja ob koncu šolskega leta.

XIII. člen
Učenec, vpisan na klasični program, lahko opravlja izpit na državni glasbeni šoli, v kolikor je izrazil željo po le-tem, na začetku šolskega leta. Komisija glasbene šole potrdi, da ima učenec primerne kompetence za pristop k takšnemu izpitu. V kolikor se izkaže, da le-teh ne dosega, ga šola ni dolžna tja napotiti. Vodstvo šole lahko na zahtevo skupaj s komisijo o tem izda pisno obrazloženo mnenje.

XIV. člen
Glasbena šola B.A.S.E lahko zaradi boljše kakovosti pouka brez predhodnega obvestila zamenja mentorja. V kolikor se to zgodi, stranki poda obrazložitev, zakaj se je to zgodilo.

XV. člen
Pouk poteka po državnem programu šolskega leta (upoštevajoč praznike in počitnice). V šolskem letu 2019/20 poteka šolanje med 2. septembrom ter 24. junijem. V prvem tednu meseca septembra (2.9.-6.9.) poteka podelitev urnikov, vsi učenci tako pričnejo s poukom v drugem tednu (od 7.9. naprej). Ne glede na dela proste dneve zaradi praznikov, ostaja mesečna šolnina nespremenjena.

XVI. člen
Zadnja ura v šolskem letu se v primeru, da se učenec odloči za opravljanje izpita, opravlja kot izpitna ura.

XVII. člen
Priprava učenca za šolski nastop se šteje in obračuna, kot običajna učna ura.


XVIII. člen
V vseh cenah je vključen 22% DDV.

XIX. člen
Z vpisom v Glasbeno šolo B.A.S.E. se strinjate, da lahko vaše podatke obdelujemo za lastne potrebe.

XX. člen
Z vpisom v Glasbeno šolo B.A.S.E. se strinjate, da vam lahko občasno na elektronski naslov ali preko SMS sporočila pošiljamo sporočila glede vašega pouka, novosti in dogodkov, ki jih organiziramo.

XXI. člen
Upravitelj spletnega mesta base.si osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

XXII. člen
Pridružujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh večjih spremembah bomo stranke vnaprej obvestili.

XXIII. člen
Za stranke, ki koristijo naše storitve, se smatra, da so seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja Glasbene šole B.A.S.E..